Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI Kupuj i wygrywaj

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem niniejszej promocji „Kupuj i wygrywaj” („Promocja”) oraz fundatorem nagród jest spółka APS Import – Export Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. W. Witosa 3, 20-315 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000378637 (zwana dalej „Organizatorem”).

1.2. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym www.equilibrasklep.pl od dnia 25 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania puli nagród, o których mowa w punkcie 2.5.

1.3. Promocją objęte są produkty zakupione w sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym.

1.4. Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów i tylko konsument może wziąć w niej udział. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego).

1.5. Osoby biorące udział w Promocji potwierdzają zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego treść udostępniona jest przez Organizatora.
1.6. Zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego Konto to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są dane osób dokonujących zakupów, w tym informacje o złożonych zamówieniach.

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową („Uczestnik”):
a) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w pkt. 1.2 Regulaminu posiada lub założy indywidualne Konto oraz
b) dokona zakupu produktów w Sklepie Internetowym, a następnie zapłaci ich cenę, a nadto nie skorzysta z przysługującego jej na podstawie przepisów ogólnych prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji Promocji,
b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów wskazanych pod lit. a),
c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Promocji,
d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeństwo.

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

2.5. Uczestnik Promocji, który posiada lub zarejestruje w czasie trwania Promocji swoje Konto w Sklepie Internetowym oraz będąc zalogowanym zakupi produkty marki Equilibra na kwotę co najmniej 20zł brutto i spełni pozostałe warunki Promocji określone w Regulaminie otrzyma nagrodę premiową w postaci produktu marki Equilibra (dalej jako „Nagroda”), z zastrzeżeniem pkt. 2.7 Regulaminu. Nagrodą jest jeden z następujących kosmetyków marki Equilibra:
a) Aloesowy oczyszczający żel micelarny 200 ml – wartość: 23,99 zł
b) Aloesowy dezodorant w sztyfcie 50 ml – wartość 18,99 zł
c) Wzmacniający szampon przeciw wypadaniu włosów 300 ml – wartość: 27,99 zł.
Uczestnik Promocji dokonując zamówienia, musi aktywować kod dostępny na stronie, a następnie dokonać wyboru jednej z powyższych Nagród, którą chciałby otrzymać w ramach Promocji. Kod obniża cenę produktu do kwoty 0,00 zł. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdzie się więcej niż jedna Nagroda, wówczas zostanie obniżona cena najtańszej z Nagród.

2.6. Koszt dostawy Nagrody pokrywany są przez Uczestnika Promocji w ramach opłaty za dostawę zamówienia zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

2.7. Pula Nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 450 sztuk. Nagrody przyznawane są według kolejności składania zamówień do wyczerpania puli Nagród. Informacja o wyczerpaniu puli nagród dostępna będzie na stronie Sklepu Internetowego.

2.8. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

2.9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi.

§ 3. PODATKI

3.1. Nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymane przez Uczestników niniejszej Promocji są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2.000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być przesyłane na adres Organizatora: APS Import – Export Sp. z o.o. ul. W. Witosa 3, 20-315 Lublin lub info@equilibra.pl

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi przez okres trwania Promocji, o którym mowa w pkt 1.2 Regulaminu oraz przez 30 dni po zakończeniu okresu Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji, a w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą emailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty email.

4.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego adres zamieszkania – w przypadku reklamacji wysłanej listem albo adres email – w przypadku reklamacji przesłanej pocztą elektroniczną, jak również opis lub wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja została wysłana przez Uczestnika pocztą elektroniczną – na adres email Uczestnika wskazany w Formularzu.

4.5. Postępowanie reklamacyjne prowadzone będzie przez Organizatora.

4.6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5. DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

5.1. Zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

§ 6. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

6.1. Zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.

7.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz w siedzibie Organizatora.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

Lublin, dnia 23.11.2021 r.